Resum Assemblea Extraordinària novembre de 2022

El passat divendres, 25 de novembre de 2022, vam celebrar una Assemblea Extraordinària per continuar amb les accions per pal·liar els costs energètics, l’estat de comptes provisional anual,  i aconseguir una no descapitalització de la nostra entitat.

Un cop presentada la situació energètica del club, exposat el projecte de planta fotovoltaica i explicades les mesures energètiques aplicades i futures es va fer la proposta de derrama del projecte solar al detall, amb els seus terminis i condicions.

Els punts a tenir en compte són:

-Que el cost de l’energia del Club Tennis Urgell s’ha triplicat de l’exercici 2021 a 2022.

-Veient aquest increment, en el segon trimestre de 2022 ja es van aplicar mesures amb la implantació d’una planta fotovoltaica de 32Kw, que genera un 15% de l’energia en format autoconsum, que en l’actualitat ja està pagada.

-L’objectiu és passar d’aquests 32Kw a 72Kw per tal de produir  un 30% de l’energia consumida i amb els conseqüent estalvi de costos energètics externs. És en aquesta ampliació on el Club Tennis Urgell proposa una derrama.

Després d’una votació favorable, es va aprovar la següent derrama:

– Soci titular amb acció familiar o individual: 8 euros durant 12 mesos a partir de gener de 2023 (12 derrames que es passaran conjuntament amb les quotes mensuals de Gener 2023 a Desembre 2013, ambdós inclosos)

– El socis amb Carnet Universitari i Carnet Jove passaran a pagar de 37,14 euros a 40 euros a partir de gener de 2023.

– Tot aquell nou soci, en qualsevol dels seus formats, que entri a formar part del Club Tennis Urgell durant els propers cinc anys haurà d’abonar la quantitat de la derrama,  96 euros, durant el 2023 mensualment com la resta de socis  i a partir de Gener 2024 també es possibilita de fer-ho en una sola vegada.

Altres novetats que et poden interessar